Regulamin Usług

 

§1

 

Niniejszy Regulamin określa zasady wykonywania expressowych usług przewozowych świadczonych przez ATS Transport Tomasz Sosnowski. (podstawa działalności: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe ? tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm., zwana dalej prawem przewozowym wraz z rozporządzeniem MTiB w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dn. 24 lutego 2006 r. Dz. U. z 2006 nr 38. 266 oraz ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. prawo pocztowe Dz. U. nr 130 poz. 1188 z poźn. zm. zwana dalej prawem pocztowym).
2. Zasady wykonywania usług spedycyjnych przez ATS Transport określają Ogólne Warunki Spedycyjne.

§2

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu definiuje się pojęcia:

- Kurier: pracownik ATS Transport przyjmujący przesyłkę do systemu od Nadawcy oraz doręczający ją do Odbiorcy.

- List Przewozowy: dokument stanowiący dowód zawarcia umowy o Usługę przewozową i doręczenia przesyłki.

- Nadawca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę Kurierowi w celu wykonania usługi.

- Odbiorca: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera ATS Transport w ramach realizowanej usługi.

- ATS Transport: firma transportowa zarejestrowana Wpisem do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr 574 z dnia 16.06.1998r świadcząca usługi przewozu przesyłek, transportu i spedycji krajowej i międzynarodowej.

- Cennik:  dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe
- Zleceniodawca:  osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zleca ATS Transport wykonanie usługi przewozu lub usługi spedycyjnej, Zleceniodawcą może być Nadawca,  Odbiorca lub osoba trzecia.

- Usługa przewozowa: usługa wykonywana przez ATS Transport polegająca na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu dóbr.

- Usługa Spedycyjna: usługa polegająca na pośrednictwie w odbiorze, przewozie i doręczeniu dóbr,

- Konsument: osoba fizyczna, która zawiera umowę o Usługę przewozową lub Usługę pocztową z ATS Transport w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą.


§3

Zakres działalności ATS Transport obejmuje odbiór, przewóz i doręczanie dóbr na terenie Europy


§4


Aktualny Cennik jest dostępny dla każdego klienta na stronie internetowej.

ATS Transport zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Cennika w dowolnie wybranym czasie.


§5


Przesyłka może być przyjęta do przewozu w następujący sposób:

- w Punkcie Przyjęć:  nadawca sam dostarcza przesyłkę;

- U Nadawcy: przesyłkę odbiera Kurier, na podstawie wcześniejszego zgłoszenia.


§6


1. Za jakość opakowania przesyłki odpowiedniego do jej zawartości odpowiada Nadawca.
2. Nadawca jest obowiązany przesyłkę właściwie opakować, a także oddać ją Kurierowi w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i zapewniający, że nie uszkodzi ona innych przesyłek w czasie przewozu, a także wydanie jej bez ubytku i uszkodzenia. W szczególności opakowanie powinno: być odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym; być odpowiednio wytrzymałe stosownie do wagi i zawartości przesyłki; posiadać zabezpieczenia wewnętrzne, uniemożliwiające przemieszczanie się zawartości przesyłki; posiadać oznakowania świadczące o specjalnym charakterze przesyłki takie jak: ostrożnie szkło, góra/dół (oznakowanie może być dokonane przez Kuriera)
3. ATS Transport może odmówić przyjęcia do przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo nie mających wymaganego opakowania. ATS Transport nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania.§7


1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na opakowaniu przesyłki swój adres oraz adres Odbiorcy, które muszą być zgodne z danymi zamieszczonymi w Liście Przewozowym. Jeżeli jest to niemożliwe, przesyłka powinna posiadać inne znaki pozwalające na jej identyfikację (np. taśmy firmowe).
2. Adres Odbiorcy/Nadawcy powinien obowiązkowo zawierać nazwę własną, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, numer telefonu, pocztowy kod adresowy, nazwę miejscowości.

§8


1. ATS Transport nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających: broń i amunicję; artykuły szybko psujące się, wymagające specjalnych warunków przewozu; towary chemicznie i biologicznie aktywne; zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce; gotówki oraz biżuterii o wartości przekraczającej 500zł/100GBP; narkotyki i substancje psychotropowe; leki wymagające specjalnych warunków przewozu; inne towary, które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność, bądź mogące uszkodzić lub zniszczyć inne przesyłki; inne towary, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. ATS Transport nie przyjmuje do przewozu przesyłek, jeżeli naruszałoby to przepisy prawa (zwłaszcza naruszenia obszaru zastrzeżonego).
2. W przypadku nadania przesyłki, której ATS Transport nie przyjmuje do przewozu zgodnie z ust. 1, Nadawca zobowiązany jest do naprawienia powstałej na skutek tego szkody (w szczególności związanej ze skażeniem środowiska) w pełnej wysokości.

§9


1. Dowodem zawarcia umowy o przewóz, w tym również usługi pocztowej i doręczenia przesyłki jest stosowany przez ATS Transport List Przewozowy.
2. Wartość przesyłki na Liście Przewozowym podawana jest przez Nadawcę zgodnie z dołączonymi dokumentami (np. faktury, rachunki itp.). Jeśli wartość przesyłki nie wynika bezpośrednio z dołączonych dokumentów Nadawca jest zobowiązany zadeklarować wartość przesyłki.
3. Kurier przyjmujący przesyłkę potwierdza własnoręcznym podpisem na Liście Przewozowym przyjęcie przesyłki przez ATS Transport w celu przewozu i doręczenia.
4. Nadawca wystawia List Przewozowy. Nadawca zobowiązany jest do podpisania Listu Przewozowego, potwierdzając tym samym zgodność deklarowanych danych dotyczących przesyłki oraz znajomość niniejszego Regulaminu, a także wyraża przez to swoją zgodę na proponowaną przez ATS Transport cenę usługi.

§10


1. Według dyspozycji Zleceniodawcy za usługi świadczone przez ATS Transport płaci Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, nie będący ani Odbiorcą ani Nadawcą.
2. W sytuacji, gdy Zleceniodawcą nie jest ani Nadawca ani Odbiorca, zlecenie obowiązkowo musi być złożone pisemnie. Zleceniodawca może być płatnikiem pod warunkiem przedpłaty umówionej ceny najmniej w połowie jej wysokości przed wykonaniem usługi transportu/spedycji..

§11


1. Zawartość przesyłki może być sprawdzona przez ATS Transport w każdym czasie, od chwili przyjęcia jej do przewozu do momentu doręczenia jej Odbiorcy, w celu stwierdzenia zgodności jej rzeczywistej zawartości z treścią danych zamieszczonych w Liście Przewozowym.
2. Sprawdzenia dokonuje się w obecności nadawcy a jeżeli to niemożliwe w obecności osób zaproszonych przez ATS Transport do tej czynności zgodnie z postanowieniami ustawy - Prawo przewozowe i ustawy Prawo pocztowe oraz wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.
3. Niezgodności, o których mowa w ust. 1 stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki przez ATS Transport, a także do zmiany warunków umowy przewozu.
4. ATS Transport przysługuje prawo do weryfikacji naliczonych opłat za świadczone usługi. W szczególności ATS Transport ma prawo do weryfikacji wagi i rozmiarów przesyłki. Niezgodność tych danych z informacjami podanymi przez Nadawcę stanowi podstawę do odpowiedniej zmiany ceny wykonywanej usługi.

§12


1. Zasadą ATS Transport jest doręczenie przesyłek Odbiorcy pod adres wskazany na Liście Przewozowym.
2. Zleceniodawca zlecając wykonanie usługi może udzielić dyspozycji, zamieszczonej w Liście Przewozowym, ustalając odbiór przesyłki przez Odbiorcę w przedstawicielstwie ATS Transport - tzw. odbiór własny.
3. W przypadku nieobecności Odbiorcy, Kurier pozostawia awizo z zaznaczonym terminem ponownej próby doręczenia przesyłki oraz ze wskazaniem, gdzie i kiedy Odbiorca może osobiście odebrać przesyłkę, jeśli podany przez Kuriera termin Odbiorcy nie odpowiada.
4. Okres przetrzymywania przesyłki awizowanej w przedstawicielstwie ATS Transport wynosi 7 dni roboczych, licząc od drugiej próby doręczenia.
5. Po upływie okresu określonego w ust. 4 oraz braku odpowiedzi od Odbiorcy, ATS Transport zwraca przesyłkę Nadawcy.
6. Zwrot przesyłki następuje również w sytuacji odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę lub błędnego adresu Odbiorcy.
7. Jeśli za wykonanie usług świadczonych przez ATS Transport zobowiązanym do zapłaty jest Odbiorca, a przesyłka została zwrócona Nadawcy, za wykonaną usługę płaci Nadawca.
8. ATS Transport zastrzega sobie możliwość naliczenia opłaty za zwrot do Nadawcy niedoręczonej przesyłki.

§13


1. Doręczenie przesyłki Odbiorca potwierdza własnoręcznym i czytelnym podpisem na Liście Przewozowym, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej doręczenie przesyłki potwierdza osoba upoważniona do odbioru.
2. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu przesyłki, winny być wpisane na Liście Przewozowym przez Odbiorcę w chwili jej przyjęcia.
3. Przed potwierdzeniem doręczenia przesyłki na Liście Przewozowym i uiszczeniem wynikających z niego opłat Odbiorca nie może dokonać otwarcia przesyłki.

§14


1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej przesyłki, Kurier doręczający przesyłkę niezwłocznie sporządza protokół szkód.
2. Sporządzenia protokołu może zażądać także Odbiorca, jeśli stwierdzi on, że przesyłka jest naruszona Protokół sporządza się w obecności przedstawiciela ATS Transport. Protokół podpisują Odbiorca i przedstawiciel ATS Transport. Odbiorca ma prawo żądać sporządzenia protokołu w ciągu 7 dni od daty odbioru.
3. Usługę uważa się za nienależycie wykonaną, jeśli z winy ATS Transport nastąpiła zwłoka w doręczeniu przesyłki lub ubytek lub uszkodzenie przesyłki. Usługę uważa się za niewykonaną w przypadku utraty przesyłki. Za utraconą uważa się przesyłkę, która nie doszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu.

§15


1. Odpowiedzialność ATS Transport wobec Konsumentów z tytułu utraty, uszkodzenia lub ubytku w przesyłce, oraz zwłoki w wykonaniu usługi jest zgodna z przepisami prawa przewozowego albo prawa pocztowego.
2. Odpowiedzialność ATS Transport wobec pozostałych klientów z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki jest ograniczona do kwoty 500złotych/100GBP.
3. ATS Transport nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone z przewozu, wymienione w § 8.
4. ATS Transport oferuje ubezpieczenie przesyłki, którego koszt ponosi osoba płacąca za usługę, według aktualnego Cennika.
5. Główne postanowienia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej zawartej pomiędzy ATS Transport a Ubezpieczycielem są udostępniane na żądanie.
6. Nadawca podpisując List Przewozowy z zadeklarowaną wartością przesyłki i naliczoną odpowiednią stawką potwierdza tym samym, iż zapoznał się z warunkami umowy ubezpieczenia i akceptuje je jako obowiązujące w przewozie przesyłek.
7. Jeżeli Nadawca nie zadeklarował wartości przesyłki przyjmuje się, że zadeklarowana wartość wynosi 500 złotych/100gbp, jednak ATS Transport odpowiada do rzeczywistej, zwykłej wartości przesyłki lub szkody wynikającej z uszkodzenia przesyłki z tym, że odpowiedzialność ATS Transport ograniczona jest jak w ust. 1 i 2.
8. Jeśli wskutek zwłoki w doręczeniu powstała szkoda inna niż w przesyłce ATS Transport , po rozpatrzeniu reklamacji, zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania do wysokości równowartości 50 % kwoty przewoźnego tzn. opłaty podstawowej za transport, wynikającej z Cennika aktualnego na datę nadania przesyłki lub umowy zawartej z ATS Transport .
9. Z tytułu szkody powstałej wskutek niewykonania usługi terminowej lub usługi dodatkowej ATS Transport , po rozpatrzeniu reklamacji, zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania do wysokości równowartości 100 % opłaty dodatkowej uiszczonej z tytułu przedmiotowej usługi.
10. ATS Transport nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy, Odbiorcy jak i osób trzecich. W stosunku do konsumentów stosuje się ust.1.
11. Z zastrzeżeniem ust. 1 ATS Transport nie ponosi odpowiedzialności za opakowania jako części rzeczy stanowiącej substancję przesyłki, jeśli opakowanie to jest jedynym opakowaniem przesyłki a uszkodzenie powstało jako normalne następstwo czynności ładunkowych oraz innych czynności dokonanych przez przewoźnika i związanych z wykonywaniem usług.
12. ATS Transport nie ponosi odpowiedzialności za zapisy na dokumentach klienta, które są zwracane do nadawcy w ramach realizacji usługi ?zwrot dokumentu".
13. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej, odpowiedzialność ATS Transport z innych tytułów niż uszkodzenie, utrata lub ubytek w przesyłce lub zwłoka w doręczeniu jest ograniczona do rzeczywistej wartości szkody albo do wysokości opłaty podstawowej, albo do kwoty 500 PLN, w zależności, która z tych kwot będzie mniejsza.

§16


1. Podstawą do wszczęcia postępowania reklamacyjnego jest złożenie przez uprawnionego pisemnej reklamacji, zawierającej kwotę wysuwanego względem ATS Transport roszczenia oraz przesłanie dokumentów w tym: oryginału Listu Przewozowego, protokołu szkody podpisanego przez obie strony umowy przewozu oraz dokumentów związanych z wysokością i rodzajem roszczenia (oryginału faktury VAT lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, kalkulacji kosztów wytworzenia, innych dokumentów dokumentujących poniesione straty).
2. Terminy i warunki składania oraz szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji, reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 38, poz. 266.).


§17


1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych zlecających wykonanie usług objętych niniejszym Regulaminem jest ATS Transport z siedzibą w Białym Borze przy ul. Bobolickiej 18, 78-425 Biały Bór. Dane przetwarzane są w celu zawarcia umowy i realizacji usług. Osoby te mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale bez wymienionych danych niemożliwe byłoby zawarcie umowy i wykonanie usług.
2. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 nr 50 poz. 601 z późn. zm.), chyba że ma zastosowanie ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo Pocztowe Dz. U. nr 130 poz. 1188 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia2018 roku.